Общи условия


Общи условия

Общи условияна web сайт stek-automotive.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН STEK-AUTOMOTIVE.BG
 
I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "stek-automotive.bg",
       наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ,
       на фирменият каталог tstek-automotive.bg, наричан по-долу stek-automotive.bg.
 
Чл. 2. stek-automotive.bg (електронният магазин) е собственост на фирма:

КДМ Трейдинг ООД
гр. Пловдив
бул. Александър Стамболийски № 35

КДМ Трейдинг ООД предоставя на клиентите си посредством stek-automotive.bg възможност да закупуват предлаганите в сайта стоки.

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА stek-automotive.bg

Чл. 3. stek-automotive.bg e електронен фирмен каталог, достъпен на адрес в Интернет
       http://stek-automotive.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да получат информация за предлаганите от stek-automotive.bg стоки и услуги,
       както и да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от stek-automotive.bg стоки, включително следното:

  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на stek-automotive.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от stek-automotive.bg;
  4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с stek-automotive.bg, съгласно поддържаните от stek-automotive.bg електронни средства за разплащане.
  5. Да получават информация за нови стоки предлагани от stek-automotive.bg;
  6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с stek-automotive.bg чрез интерфейса на страницата на stek-automotive.bg, достъпна в Интернет;
  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, чрез интерфейса на страницата на stek-automotive.bg в Интернет и настоящите общи условия;